دکتر حمید حجتی (دکتری پرستاری)
نام        
مدرک           
 سمت           

دکترمعصومه دامغانی

دکتری روانشناسی

هیئت علمی

دکتر حمید حجتی

دکتری پرستاری باپایه روانپرستاری هیئت علمی
 فاطمه شیخ نژاد
 ارشد روان پرستاری
مربی حق التدریس
 مهدی فرزادمهر
 ارشد روانپرستاری
 مربی حق التدریس
عادله صادقلو
ارشد روانپرستاری  مربی قراردادی 

مریم مرگردی نژاد

ارشدروانشناسی بالینی

مربی قراردادی

منصوره میرابوالحسنی کارشناس روان
مربی رسمی واحد
سائمه شهرابادی کارشناس ارشدروانپرستاری
مربی