دکتر حمید حجتی
دکتری پرستاری
           نام        
      مدرک           
           سمت           

دکترمعصومه دامغانی

دکتر حمید حجتی

حمیده ایری

الگار سلماسی

دکتری روانشناسی

دکتری پرستاری باپایه روانپرستاری

دکتری رواننشاسی سلامت

دکتری پرستاری باپایه روانپرستاری

        هیئت علمی تمام وقت

هیئت علمی تمام وقت 

هیئت علمی نیمه وقت

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

 فاطمه شیخ نژاد
 ارشد روان پرستاری
           مربی(حق التدریس)
   مهدی فرزادمهر
 ارشد روانپرستاری
 مربی(حق التدریس)
   عادله صادقلو
ارشد روانپرستاری  مربی قراردادی 

مریم مرگردی نژاد

ارشدروانشناسی بلینی 

 

مربی قراردادی

 

منصوره میرابوالحسنی  کارشناس روان
مربی رسمی واحد
   سائمه شهرابادی کارشناس ارشدروانپرستاری
 مربی