سودابه الوستانی ارشد پرستاری داخلی و جراحی هیئت علمی 
سکینه فرهادی  ارشد پرستاری داخلی و جراحی هیئت علمی
حسین اسماعیل پور     ارشد پرستاری ویژه قراردادی
جمیله میرزاعلی ارشدپرستاری ویژه قراردادی
علیرضا کلبعلی ارشدپرستاری ویژه  حق التدریس
زینب ملا شاهی ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
بی بی هاجر دهقان ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
اعظم حاجی بیگلو ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
مرجان رضوی ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس