لیلا ممشلی کارشناس ارشدپرستاری داخلی جراحی  هیئت علمی 
سودابه الوستانی ارشد پرستاری داخلی و جراحی هیئت علمی 
سکینه فرهادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی تمام وقت 
حسین اسماعیل پور     ارشد پرستاری ویژه قراردادی
اینازکر  ارشدپرستاری داخلی جراجی حق التدریس
     
جمیله میرزاعلی ارشدپرستاری ویژه قراردادی
علیرضا کلبعلی ارشدپرستاری ویژه مربی حق التدریس
عطیه اخلی ارشدپرستاری داخلی جراحی مربی
سودابه الوستانی ارشدپرستاری داخلی جراحی مربی
زینب ملا شاهی ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
بی بی هاجر دهقان ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
اعظم حاجی بیگلو ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس
مرجان رضوی ارشد پرستاری داخلی و جراحی حق التدریس