دکتر نفیسه حکمتی پور دکتری پرستاری هیئت علمی 
دکتر گلبهار آخوندزاده دکتری پرستاری هیئت علمی
دکتر معصومه دامغانی دکتری روانشناسی هیئت علمی
دکتر راضیه نادرخانی دکتری آمار هیئت علمی
 دکتر اکرم ثناگو  دکتری پرستاری حق التدریس