دکتر گلبهار آخوندزاده
                       دکتری آموزش پرستاری(گرایش ارشد مدیریت پرستاری)
دکتر کمال میرکریمی دکتری آموزش بهداشت نیمه وقت

سمانه لطفعلی نژاد

دکتر احمدایری

کارشناس ارشدسالمندشناسی

دکتری اموزش بهداشت

قراردادی

نیمه وقت

دکترناهید مظفری نیا دکتری پرستاری باپایه سلامت جامعه نیمه قت 

خانم نبوی

سمیه عرب عامری

کارشناس مامایی

کارشناس بهداشت عمومی

مربی

مربی