چاپ
بازدید: 1054
 
 
راهنمای استفاده از مجموعه های علمی الکترونیکی
 
 راهنمای استفاده از Google_Scholar_Citations
 
راهنمایی جستجو در بانک proquest
 
آشنایی با پایگاه ISI
 
راهنمای کاربران بانک اطلاعاتی Medline
 
معرفي پايگاه ISC
 
راهنمایی آموزشی Scopus
 
آموزش استفاده و جستجو در بانک اطلاعاتی Ovid
 
بانک اطلاعاتی تزهای دکتری و پایان نامه های فوق لیسانس
 
راهنمای کاربران بانک اطلاعاتی journals@Ovid
 
راهنمای تصویری نحوۀ انجام جستجو و استفاده از منابع موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران- 2011
 
راهنما سایت ScienceDirect
 
راهنمای آموزشی End Note
 
 Spss
 
آموزش Spss