دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی در طبقه چهارم ساختمان دانشکده علوم پزشکی علی ابادکتول می باشد.
در گذشته این کمیته تحقیقات به صورت غیررسمی با علاقمندی دانشجویان پرستاری تشکیل شده بود که در سال های 1386تا1393به صورت غیر رسمی بود که در ان زمان دانشجویان قدیمی نظیر خانم الهام حصاری ، ساراخاکلی، زینب حسینی، سودابه الوستانی،  گلنازکوچکی بودند.
در سال 1394با تشکیل اولین دوره انجمن دانشجویی ساختاری منسجم تری پیدا نمود که با ترکیبی از دانشجویان پرستاری 93 این کمیته شکل گرفت که در سال های 1393 تا 1396 حضور در همایش های پرستاری در اولویت قرار گرفته است.
این کمیته تحقیقات از سال 1396 به صورت رسمی تشکیل شد.