اعضای اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی محمدرضانصرتی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل 

1- کاروان بکماز دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری 96

2- سید احمدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری96

3- یلمه سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری 96

4- سلیمه باغبانی دانشجوی کارشناسی پرستاری مهر 95

5- رضا میرافضلی دانشجوی کارشناسی پرستاری مهر 95

6- مبینا خسروی دانشجوی کارشناسی پرستاری مهر 95

7- محمدرضانصرتی کارشناسی اتاق عمل مهر95

8- سیاووش امیری کارشناسی هوشبری مهر 95

9- امیر احمدی کارشناسی هوشبری مهر 95

10- شقایق میرزایی کارشناسی اتاق عمل مهر95

11- زهرا پهلوانی نژاد کارشناسی بهداشت عمومی95

12- یگانه قره خانی کارشناسی بهداشت عمومی 95