اعضای کمیته تحقیقات پرستاری

علی میغانی
 
فاطمه ممشلی
 
علی اصغر میرعرب
 
بهزاد توماج