اهداف کلی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- ارتقای دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در امر پژوهش

2- تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره گیری بهینه از علوم پزشکی

3- فراهم سازی زمینه دانشجویان در مقاطع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور

4- بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهش علوم پژشکی کشور

 

اهداف جزئی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی

2- آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله

3- آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی

4- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان کجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی

5-ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان

6- ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان

7- ارتقاء نگرش دانشجویان نسبت به ضروریات و اهمیت پژوهشی خصوصاً در نظام علوم پزشکی

 

تعريف: سرپرست كميته تحقيقات دانشجویي از اعضاي هيأت علمي است كه با حكم معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت 2 سال منصوب مي شود.

 

شرح وظایف :

1) نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحدهاي تابعه آن

2) ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه ها در جهت اهداف كميته

3) انجام امور اداري و مالي كميته

4) پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با كميته هاي دانشگاه هاي ديگر و سایر مراکز پژوهشی و آموزشی و اداره هماهنگي تحقيقات دانشجوئي

5) نظارت بر انطباق مصوبات شوراي مركزي با قوانين جاري دانشگاه و تصويب و امضاي آن در صورت تطابق

6) عزل و نصب دبير: سرپرست دبیر کمیته را به شورای مرکزی پیشنهاد و در صورت تصویب 3/2 حاضرین حکم انتصاب وی را تنفیذ می کند.

تبصره: در صورت پيشنهاد 3/2 اعضاء شوراي مركزي سرپرست موظف به عزل دبير مي باشد.

7) تنفيذ حكم مسئولين هر يك از واحدها

8) بررسي و در صورت امكان قبول استعفاي دبير و هر يك از اعضاي شوراي مركزي

9) نظارت بر عملكرد مسئولين واحدها

10) حضور در جلسات مجمع عمومي