1- فعال نمودن دانشجویان دانشکده و اشنایی انها با فرایند تحقیق و مقاله نویسی

2- برگزاری کارگاه های پژوهشی و مقاله نویسی

3- برگزاری کارگاه های مشترک پژوهشی با سایر کمیته تحقیقات های دانشگاه های دولتی

4- چاپ مقالات معتبر داخلی و خارجی

5- شرکت در همایش های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

6- چاپ کتاب های پژوهشی 

7- برگزاری همایش های دانشجویی 

8- برگزاری تورهای علمی

9- انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی هر سال