اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- دکتر حمید حجتی(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)

2- دکتر نفیسه حکمتی پور(عضو هیئت علمی واحد و مسئول دفتر توسعه اموزش)

3- دکتر گلبهار آخوندزاده(عضو هیئت علمی واحد)

4- سودابه الوستانی (عضو هیئت علمی واحد)

5- محمدرضا نصرتی(دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی)

 

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی جدید 98-97

1- محمدرضا نصرتی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ترم ششم(دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی)

2- یگانه قره خانی دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ترم ششم(عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی)

3- زهراپهلوانی نژاد دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ترم ششم(عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی)

4- مریم زارعی دانشجوی هوشبری ترم چهارم (عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی)

5- علی خدمتگزار دانشجوی کارشناسی پرستاری ترم پنجم(عضو شورای  کمیته تحقیقات دانشجویی)

6- نیما اعتماد دانشجوی کارشناسی پرستاری ترم پنجم(عضوشورای کمیته تحقیقات دانشجویی)

 

شرح وظایف این شورای نظارت بر کار کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد