اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

1- دکتر حمید حجتی(سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)

2- دکتر نفیسه حکمتی پور(عضو هیئت علمی واحد و مسئول دفتر توسعه اموزش)

3- دکتر گلبهار آخوندزاده(عضو هیئت علمی واحد)

4- سودابه الوستانی (عضو هیئت علمی واحد)

5- لیلا ممشلی(عضو هیئت علمی واحد)

6- محمدرضا نصرتی(دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی)

7- یگانه قره خانی(عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

8- کاروان بکماز(عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

9- سیداحمد حسینی (عضو کمیته تحقیقات دانشجویی)

 

شرح وظایف این شورای نظارت بر کار کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد