چاپ
بازدید: 303

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

فرم امتیازدهی به عملکردهای کمیته تحقیقات دانشجویی

دستور العمل نمره دهی به فعالیت های پژوهشی دانشجویی

منشورحقوقی کمیته تحقیقات دانشجویی