چاپ
بازدید: 1686

داورهای ترالی اورژانس

ایین نامه داروهای ترالی

برنامه واکسیناسیون کشوری

داروهای کاربردی در ترالی

مدیریت تصمیم گیری

مدیریت رهبری

مدیریت انگیزش

مدیریت سیستمی

مدیریت مشکل کشایی

مدیریت

 

جزوه اپیدمیولوزی

وباو..

بیماری های شایع

سیفلیس

کزاز

مالاریا

 

اسلاید های مبحث کلیه و اب الکترولیت( اب و الکترولیت   دیالیز   کلیه)

نارسایی جادکلیه فایل rar        نارسایی مزمن کلیه فایل rar