چاپ
بازدید: 1437
 
 
فرم شماره صفر طرح پژوهشي 
فرمت پروپوزال پایان نامه پرستاری
شیوه نامه ثبت پروپوزال های دانشجویان ارشدبراساس بخشنامه سال96
فرمت نگارش و تدوین پایان نامه ارشد براساس بخشننامه 1396
 فرم مقاله مستخرج شده از پایان نامه
 
 فرم تقاضای طرح
فرم درخواست و اعلام برنامه های راهبردی پژوهشی اعصای هیئت علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی اعضای هیئت علمی
 فرم درخواست چاپ مقاله در مجله