1- جانبازان و همسران جانبازان
2- سالمندان و مراقبت های پرستاری
3- مراقبت های معنوی در سلامت
4- اضطراب و نگرش مرگ
6-اولویت پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران