1- دکتر حمید حجتی ریاست کمیته اخلاق زیستی

2- دکتر سیدحمید شریف نیا دکتری پرستاری دبیرکمیته اخلاق زیستی

3- دکتر عبدالرحمان چرکزی دکتری آموزش بهداشت عضو کمیته اخلاق زیستی 

4- دکتر غلامرضا روشندل دکتری اپیدمیولوژی عضو کمیته اخلاق زیستی 

5- دکتر لیلا جویباری دکتری پرستاری عضو کمیته اخلاق زیستی

6- ایت الله حسینی شاهرودی عضو کمیته اخلاق زیستی

7- حشمت الله حیدری عضو کمیته اخلاق زیستی 

8- ابوالضل حاجی زاده عضو کمیته اخلاق زیستی