پراتیک شماره1

 

اتاق پراتیک 1 در طبقه چهارم  دانشکده علوم پزشکی می باشد که شبیه یک بخش بیمارستانی می باشد که دانشجو در یک محیط شبیه ساز تمرین می نماید