لیست تجهیزات اتاق بهداشت

اتاق اموزشی بهداشت برای اموزش دانشجویان کارشناسی بهداشت همانند یک خانه بهداشت می باشد که در طبقه چهارم دانشکده علوم پزشکی دایر می باشد