اتاق احیای قلبی ریوی

اتاق احیای قلبی ریوی با 4مانکن پیشرفته شبیه ساز انسان در طبقه چهارم ساختمان علوم پزشکی برای اموزش دانشجویان در نظرگرفته شده است.