تجهیزات اتاق عمل

اتاق عمل اموزشی دانشکده علوم پزشکی در طبقه اول دانشکده با امکانات مجهز و به روز بیمارستانی مکانی مجهز و مدرن برای اموزش اتاق عمل می باشد