اتاق احیای نوزاد
3مانکن پیشرفته احیا
2مانکن برای مانور های هیملیچ و بک مور 
مانکن رگ گیری نوزاد و کودک
مانکن گرفتن گازخون شریانی نوزاد
لارنگوسکوپ های سنین نوزادی 
تخت احیای نوزاد