دکتر روح الله سمیعی 

معاونت پژوهشی دانشگاه

دکترحمیدحجتی

معاون علوم پزشکی

دکترگلبهاراخوندزاده دکتری پرستاری
دکترنفیسه حکمتی پور دکتری پرستاری

دکترسیدحمیدشریف نیا

استادیار و دکتری پرستاری

سمیه ارازی کارشناس ارشدپرستاری
سکینه فرهادی  کارشناس ارشد پرستاری
دکتر ازاده نعیمی  دکتری بیوفیزیک