دکتر قاسم باراني معاونت پژوهشی دانشگاه
دکتر ازاده نعیمی دکتری بیوفیزیک (مدير پژوهشي)
دکترگلبهاراخوندزاده دکتری پرستاری
دکترنفیسه حکمتی پور دکتری پرستاری
دکترحمیدحجتی دکتری پرستاری
سودابه آلوستاني کارشناس ارشدپرستاری
سکینه فرهادی  کارشناس ارشد پرستاری