چاپ
بازدید: 2678
دکترحمید حجتی معاون علوم پزشکی
دکتر نفیسه حکمتی پور هیئت علمی دانشگاه
دکتر محمد تقی حیدری

مدیرگروه پیراپزشکی

دکترگلبهارآخوندزاده عضو هیئت علمی 
سمیه ارازی عضو هیئت علمی 
سلمان امیر خان

مدیر آموزشی

 سکینه فرهادی عضوهیئت علمی 
خانم سودابه الوستانی هیئت علمی  
اکرم حیدری

ریاست اداره اموزش