دکترحمید حجتی معاون علوم پزشکی
دکتر نفیسه حکمتی پور هیئت علمی دانشگاه
دکتر محمد تقی حیدری

مدیرگروه پیراپزشکی

دکترگلبهارآخوندزاده عضو هیئت علمی 
سمیه ارازی عضو هیئت علمی 
سلمان امیر خان

مدیر آموزشی

 سکینه فرهادی عضوهیئت علمی 
خانم سودابه الوستانی هیئت علمی  
اکرم حیدری

ریاست اداره اموزش