دکترحمید حجتی عضو هیئت علمی
دکتر نفیسه حکمتی پور عضو هیئت علمی
دکتر محمد تقی حیدری

مدیرگروه پیراپزشکی

دکترگلبهارآخوندزاده عضو هیئت علمی 
خانم سودابه الوستانی عضو هیئت علمی
سلمان امیر خان مدیر آموزشی
 سکینه فرهادی مدیرگروه پرستاري

اکرم حیدری

ریاست اداره اموزش

 دكتر قاسم باراني  معاونت علمي