نام:  محمدتقی

 نام خانوادگی: حیدری
درجه علمی: مربی

رشته تحصیلی: پزشکی.

تماس:01734237933