چاپ
بازدید: 1180

1-  شرح وطایف کمسیون مرکزی

2- نحوه تشکیل انجمن های علمی ادبی 

http://research.iauctb.ac.ir/Files/154/Content/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20.pdf

3- اساسنامه انجمن علمی

4- نحوه استفاده از بودجه های انجمن

5- ایین نامه عضویت در انجمن های معتبر داخلی و خارجی

6- فرم طرح تحقیقاتی انجمن

7-فرم برنامه های پیشنهادی انجمن