اعضای انجمن علمی پرستاری
 
علی میغانی
 
علی بای
 
علی اصغر میرعرب
 
فاطمه ممشلی
 
محمد طورانی