انجمن علمی ،ادبی وهنری یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارندانجمنهای علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۸ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردید.ودراسفندسال 1392 طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی ، ادبی وهنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییرپیداکرد.

 

در دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول جهت ایجاد رقابت و ارتقاء کیفی اموزش علوم پزشکی مقرر شد از سال 1396 در کنار انجمن دانشجویی کل دانشکده سه انجمن پیراپزشکی(هوشبری/اتاق عمل) انجمن بهداشت و انجمن علمی پرستاری زیر نظر انجمن اصلی دانشگاه تشکیل گردد.