انجمن علمی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

1- خانم معصومه احمدی  هوشبری 95

2- هانیه امینی هوشبری 95

3- محمدرضانصرتی   اتاق عمل 95

4- شقایق میرزایی اتاق عمل 95

5- سارا یوسف زاده اتاق عمل 96

6- خانم زارعی هوشبری 96