انجمن علمی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

1-شبنم حاحتی مقدم  هوشبری 96

2-زهره طهماسبی  هوشبری 96

3- محمدرضانصرتی   اتاق عمل 95

4-امیرحسین مظلومی اتاق عمل 97

5- سارا یوسف زاده اتاق عمل 96

6- خانم زارعی هوشبری 96