1- ایجاد کانال اموزشی فعال با ارائه اخرین دستاوردهای جدید اتاق عمل و هوشبری به اسم دانشکده

2- تهیه پوستر های اموزشی و پمفلت های اموزشی با اسم انجمن پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی

3- حضور پررنگ در فضای مجازی با مطالب علمی به اسم انجمن

4- فعال نمودن دانشجویان پیراپزشکی در امر پژوهش

5- فعال کردن دانشجویان پیراپزشکی در مناسبت های ورزشی و فرهنگی

6- شرکت در همایش های علمی 

7- هماهنگی و بازدید های علمی از اماکن اموزشی و سایر دانشکده ها

8- هماهنگی برای نمایشگاه کتاب تهران

9- مجله علمی پیراپزشکی هر 6ماه یکبار 

10- برگزاری همایش های مخصوص گروه اتاق عمل و هوشبری

11- برگزاری کارگاه های علمی برای گروه پیراپزشکی

12- دعوت از چهره های مطرح و علمی حرفه و کارگاه علمی