انجمن علمی بهداشت

1- یگانه قره خانی بهداشت 95

2- زهرا پهلوانی نژاد  بهداشت95

3- اعظم حسینی بهداشت 95

4- فاطمه رحیمی بهداشت 96

5- محمد قیور بهداشت 96

6- نماینده از دانشجویان بهداشت 96