اعضای انجمن سوم به شرح زیر می باشند

1- مریم زارعی                                                دانشجوی کارشناسی هوشبری 96

2-امیرحسین مظلومی                                          دانشجوی کارشناسی اتاق عمل 96

3- شبنم حاجتی مقدم                                             دانشجوی کارشناسی هوشبری 96

4- پریسا مالکی                                               دانشجوی پرستاری مهر97

5- اقای ارمان امینی                                          دانشجوی پرستاری مهر 97