سومین دوره انتخابات انجمن دانشکده علوم پزشکی علی اباد در دهه دوم مهر برگزار گردید

اعضای انجمن سوم به شرح زیر می باشند

1- مهلا کوهساری ریاست انجمن                        دانشجوی پرستاری مهر94

2- قاسم مسعودی نایب رئیس انجمن                    دانشجوی پرستاری مهر94

3- علی خدمتگزار مسئول فرهنگی ورزشی            دانشجوی پرستاری بهمن 95

4- محمدرضا زال اقایی روابط عمومی انجمن          دانشجوی پرستاری مهر95

5- اقای الوستانی  مسئول علمی انجمن                  دانشجوی پرستاری مهر 95

6- خانم قره خانی  عضو کمیته خواهران                 دانشجوی بهداشت 95