موزه اناتومی دانشکده علوم پزشکی در طبقه دوم ساختمان دانشکده علوم پزشکی قرار دارد

وسایل و امکانات موزه تشریح دانشکده علوم پزشکی علی اباد کتول