ر ديف

نام دستگاه

شماره سريال

شماره اموال

مارك

تاريخ خريد

1

مولاژ معده

-

50010

صنايع آموزشي

1386

2

كولر

KAHG404

54778

LG

1387

3

كولر

-

54779

LG

1387

4

مولاژ قلب كوچك

-

50009

صنايع آموزشي

1386

5

مولاژ چشم

-

50013

صنايع آموزشي

1386

6

مولاژ قلب بزرگ

-

50007-8

صنايع آموزشي

1386

7

كامپيوتر

-

47932

ايران

1386

8

مانيتور

-

47933

LG

1386

9

كيبورد

-

47934

فراسو

1386

10

ميز كامپيوتر

-

49394

mdf

1386

11

تخته وايت برد

-

49866

ايران

1386

12

مولاژ نيمه تنه

-

54611

صنايع آموزشي

1386

13

مولاژ نيمه تنه

-

54612

صنايع آموزشي

1386

14

اورهد

81897

48985

scope 524p

1386

15

اسكلت انسان با پايه

-

800

صنايع آموزشي

1382

16

مولاژ معده

-

1547

صنايع آموزشي

1382

17

مولاژ قلب كوچك

-

1526

صنايع آموزشي

1382

18

اسكلت انسان

-

829

صنايع آموزشي

1382

19

اسكلت انسان

-

830

صنايع آموزشي

1382

20

مولاژ دستگاه اداري

-

1548-1

صنايع آموزشي

1382

21

مولاژ دستگاه اداري

-

1548-2

صنايع آموزشي

1382

22

مولاژ دستگاه اداري

-

1548-3

صنايع آموزشي

1382

23

مولاژ برش كليه

-

1550-1

صنايع آموزشي

1382

24

مولاژ برش كليه

-

1550-2

صنايع آموزشي

1382

25

مولاژ برش كليه

-

1550-3

صنايع آموزشي

1382

26

مولاژ مرحله زايمان 1

-

1551

صنايع آموزشي

1382

27

مولاژ مرحله زايمان 2

-

1552

صنايع آموزشي

1382

28

مولاژ مرحله زايمان 3

-

1553

صنايع آموزشي

1382

29

مولاژ مرحله زايمان 4

-

1554

صنايع آموزشي

1382

30

مولاژ مرحله زايمان 5

-

1555

صنايع آموزشي

1382

31

مولاژ تنه زايمان

-

1556

صنايع آموزشي

1382

32

كمد فلزي شيشه‌اي

-

1740

ايران

1382

33

پنكه سقفي

-

892

ايران

1382

34

ميز رو روزوليتي

-

1450

ايران

1382

35

ميز چوبي استاد

-

1823

ايران

1382

36

اورهد

267462

3925

ELMO

1382