چاپ
بازدید: 6717

گروه بندی کاراموزی روان نیمسال دوم 99-98 از بهمن

کاراموزی ترم دوم 98-99گروه پرستاری

دانشجویان که درخواست جابه جایی دارند جهت بررسی تا پایان وقت اداری چهارشنبه26دی به خانم حیدری مراجعه نمایند

برنامه کاراموزی ترم دوم بیمارستان خاتم گنبد پرستاری

برنامه کاراموزی های علوم پزشکی ترم دوم بهمن 98

برنامه کارگاه های بیمارستان حکیم جرجانی گرگل بهمن 98