گروه بندی کاراموزی روان نیمسال دوم 99-98 از بهمن

کاراموزی ترم دوم 98-99گروه پرستاری

دانشجویان که درخواست جابه جایی دارند جهت بررسی تا پایان وقت اداری چهارشنبه26دی به خانم حیدری مراجعه نمایند