کاراموزی بیمارستان خاتم گنبد

کاراموزی بیمارستان حکیم

کاراموزی بیمارستان های علوم پزشکی وابسته به علوم پزشکی

 

 عرصه بهداشت پرستاری 94

دانشجویان عرصه از همین ماه همراه با دکتراخوندزاده گروه بندی های بهداشت را نمایند واز این ماه شروع نمایند(اسفند)

برنامه نهایی کاراموزی پرستاری ترم 2تا6

کاراموزی روان ترم 6پرستاری

 

 

برنامه فرودین 98 تکمیلی بیمارسنان ها

عرصه بیمارستان تامین گنبد

کاراموزی ارشدد کودکان قرارداد

متمم کاراموزی حکیم گرگان

عرصه علی اباد قرارداد اردیبهشت 98