بیمارستان علی اباد برنامه ماقبل نهایی مرداد

کودکان علی اباد

جراحی مران علی اباد

اورژانس علی اباد

جراحی زنان

جراحی زنان وزایمان

دانشحویان تا ساعت 22امشب فرصت دارند از طریق اقای شهمردادی  برنامه خود را ارسال کنند تا تغییرات برنامه ایجاد شود هیچ برنامه و تماسی جز اقای شهمردای اعمال نمی گردد

برنامه بعد نهایی شدن تغییر نمی کند

 

بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

اورژانس حکیم جرجانی

داخلی حکیم جرجانی

فوریت بستری

در بیمارستان حکیم دانشجویان هرجایی خالی است می توانند درخواست برنامه دهند جراحی زنان هم خالی است

شیفت های توسط خانم اسنفدیاری برای بهمن 93 و برای 94توسط یک نفر نماینده ایمیل شود