برنامه نهایی بیمارستان علی اباد کتول بهمن

برنامه نهایی اورژانس

برنامه نهایی داخلی

برنامه نهایی کودکان

جراحی زنان نهایی

زنان و زایمان نهایی

به هیچ عنوان درخواست جابه جایی اف در طول ماه داده نشود برنامه بدون تغییراست

 

 بیمارستان حکیم جرجانی گرگان برنامه نهایی بهمن

برنامه نهایی داخلی حکیم گرگان

فوریت بستری حکیم گرگان نهایی

جراحی مردان نهایی حکیم

اورژانس نهایی حکیم گرگان

جراحی زنان نهایی حکیم گرگان