برنامه نهایی بیمارستان حکیم جرحانی گرگان اردیبهشت

اورژانس

جراحی زنان

جراحی مردان

داخلی

فنوریت بستری

برنامه نهایی است جابه جایی نمی شود