برنامه نهایی کاراموزی شهریور 

جراحی زنان گرگان

اورژانس

جراحی مردان

داخلی حکیم

هیچ شیفتی جابه جا نمی شود و وسط ماه اف نمی شودمگر با معرفی جایگزین

 

اورزانس گنبد تامین

داخلی تامین گنبد

کودکان تامین گنبد