نمرات میان ترم بیماری های روان ورودی پرستاری مهر 94

 

نمرات اطلاعات دارویی دانشجویان پرستاری 93بهمن از 50 نمره

شهمرادی27   موسوی 31  کیانی 18  ممشلی 32  مشرقی 13  قره خانی25  شیخی 25  درویشی 25 زراع مرادی 26  نیسانی 13  شاهی 17 اسفندیاری 13   نادری 19 صفری 6  جنت ابادی 26

 نمرات جراحی از 30 نمره

درویشی 18   صفری 12   قره خانی 15   میرشاهی 16 نیسانی 15 زارع 15  شیخی 20  شهمرادی 23  ممشلی 20  موسوی کوهی 19  اسفندیاری 15  کیانی 8  نادری 15  مشرقی 15 جنت ابادی 16