برنامه عرصه علی اباد کتول شیفت اردیبهشت 

داخلی

جراحی مردان

اورژانس

جراحی زنان