نمرات از 60 محاسبه می گردد

نیسانی 32  شهمرزادی 27   مشرقی12   اسفندیاری 17  قره خانی29    موسوی38

کیانی20   نادری30  درویشی28   جنت ابادی 28   میرشاهی31  مشلی31   زارع33

شیخی40  صفری28