مصطفی لو35/طبرسا30/الهی32/صفایی21/گلجشمه41/ارمون38/نژادجسین36/اکده9/سنگبری39/محمدی32/یوسفی فاطمه29/حدادی32/صباغ24/یوسف زاده27/اق27/مولایی 36/یلمه34/مردانی 34/میقانی27/قرنجیک35/کمی 26/قلشلی29/بارانی35/جهان ارا22/هاشمی28/قلعه قافی24/نصیری فرد38/ایگدری14/لطفی36/کردامندلی25/حائری 18/نظری فائزه29/جرجانی30/خرمالی 37/عباسی32/ملکان34/لک زایی 40/مولاییه امنه36/یحیایی 20/ممشلی 22/محمدخانی زینب35/خسروی زاده فرزانه25/رجبلو26/اغازی نفیسه37/کوجکی22/ممشتی 25/افزار38/ملارستمی18/پقه34/پورعباسی 34/کوهساری41/زینب حسینی32