برای مشاهده سرفصل جدید رشته پرستاری ب سایت وزارت بهداشت و لینک مستقیم سرفصل در زیر مراجمعه شود

http://mbs.behdasht.gov.ir/uploads/KP_Parastari93.pdf