کاراموزی هوشبری ورودی 98 ترم دوم از نیمسال دوم 99-98

هوشبری ترم چهارم وردی 97 برنامه نیسمال دوم 99-98

هوشبری ترم ششم ورودی 96 برنامه نیمسال دوم بهمن 98-99

 

کاراموزیهوشبری ترم دوم نیمسال دوم

 

دانشجویان تا اخر این هفته فرصت دارند حضوری به اموزش خانم رحیمی پیشنهادات خود رابرای تغییر یا جابه جایی کتبی تحویل دهند از 7 دی برنامه نهایی و هیچ تغییری نخواهد نمود