کاراموزی اتاق عمل ترم دوم ورودی 98 نیمسال دوم 99-98

کاراموزی اتاق عمل ترم چهارم نیمسال دوم بهمن99 -98

اتاق عمل ترم ششم نیمسال دوم 9-98

 

دانشجویان هرگونه پیشنهاد تغییر از روز یکشنبه حضوری به خ رحیمی مراجمعه نمایند 

درخواست انها دلیل بر الزام قبول درخواست نمی باشد چون دانشکده محدودیت جابه جایی دارد

از 7 دی برنامه تغییر نمی کند