چاپ
بازدید: 4345

برنامه عرصه علی اباد

هیچ جابه جایی و تغییری در برنامه ابان مقدور نمی باشد

کودکان

داخلی

اورزانس

جراحی زنان

 

بهداشت گنبد

 

 لاگ بوک بهداشت

لاگ بوک بهداشت جامعه

 

برنامه گروه بندی عرصه گنبد

عرصه دو گنبد

 

برنامه ابان بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

بخش داخلی

کودکان

جراحی مردان

اورژانس

 جراحی زنان