نصرتی محمدیا2/75

تاجیک 2/5

بطیار2/25

خسروشاهرودی   میرزایی نوری زاده رضایی   مهدیان  اشکارکلایی3

نمرات از 3 نمره می باشد