اکرم حیدری ریاست اداره آموزش 
داوود خسروی کارشناس پژوهش
فهیمه نظری کتولی
مسئول آزمایشگاه های پرستاری
خانم حاجیلری کارشناس اموزش پیراپزشکی
فاطمه رحیمی کارشناس آموزشی
منصوره میر ابوالحسنی مسئول پراتیک