امور آموزشی دانشکده  پرستاری علی آباد کتول به عنوان يک واحد اداری مسئوليت انجام همه امور آموزشی مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسی،انتخاب واحد،انجام امتحانات ،جمع آوری نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

فهرست برخی از خدمات آموزشی اين واحد به شرح ذيل می باشد

  - تشکيل پرونده تحصيلی دانشجويان در بدو ورود به دانشکده

 - انجام مکاتبات آموزشی از قبيل گواهی اشتغال به تحصيل،صدور معرفينامه و مکاتبات در خصوص تغيير رشته ،انتقالی ،جابجايی و ميهمانی دانشجو با توجه به مقررات مندرج در آيين نامه آموزشی.

 - انجام امور مربوط به انتخاب واحد و صدور تاييديه انتخاب واحد و همچنين امور مربوط به حذف و اضافه و حذف اضطراری با توجه به تقويم آموزشی در هر نيمسال تحصيلی.

 - بررسی تعداد غيبت دانشجويان در کلاسهای درسی بر اساس ليست حضور و غياب اساتيد در پايان هر نيمسال.

 - انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجو شامل بررسی واحدهای گذرانده شده ،تحويل برگه تسويه حساب به دانشجو جهت انجام امور مربوطه ،صدور کارنامه دوران تحصيل و در نهايت تکميل برگه فراغت از تحصيل و ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه همراه با ساير مدارک.