نیمسال دوم 95-94

شروع

پايان

ملاحظات

شرح فعالیت

روز

تاریخ

روز

تاریخ

حذف و اضافه واحد هاي درسي

شنبه

1394/11/17

پنج شنبه

1394/11/22

به مدت شش روز