تاریخ امتحانات میان ترم دانشکده پرستاری علی اباد کتول نيمسال دوم 95-94

 

روز

تاریخ

نام درس

مباحث

ساعت

نام استاد

 

سه شنبه

28/2/95

پرستاري در بحران و فوريت ها

كل مباحثخانم ممشلي

 

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي3

خانم ممشلي

 

چهارشنبه

29/2/95

پرستاري بزرگسالان و سالمندان1

عضلاني-اسكلتي+

بافت همبندخانم فرهادي

 

دوشنبه

3/3/95

پرستاري بزرگسالان و سالمندان 2

روانشناسی فردی و اجتماعی

كليه مجاري ادرار+تناسلي+پستان

فصل 1تا714

خانم فرهادي

دکتر حجتی

 

سه شنبه

4/3/95

 

چهارشنبه

5/3/95

پرستاری بهداشت روان2

فصل13الی 21

14

دکترحجتی

 

شنبه

8/3/95

پرستاری داخلی جراحی 4

پرستاری بهداشت روان1

چشم گوش پوست سوختگی

کل کتاب

10

دکترحجتی