دارو های کاربردی در پرستاری
 
برای دانلود لینک کتابچه ایمنی دارویی به لینک زیر برای دانلود مراجعه شود
کتابچه فوق برای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمی باشد که یادگیری ان برای تمامی دانشجویان عرصه و کاراموزی فارماکولوژی الزامی می باشد