دارو های کاربردی در پرستاری
 
جزوه داخلی 
 گوش :      گوش1           گوش2        
 
 
درس مقدمه تکنولوژی اتاق عمل
جلسه اول طرح درس و اشنایی
 
درس بهداشت روان  گروه هوشبری96
 
مهارت پرستاری کاردراتاق عمل گروه هوشبری96
همچنین برای ادامه مباحث جلسه چهارم از جلسه ششم و پنجم تکنولوژی اتاق عمل استفاده کنیدچون مباحث مشترک بود