ایین نامه های اموزشی دوره کارشناسی

http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/Ayeen_K_KP_KNP.pdf

ایین نامه دوره کارشناسی ارشدعلوم پزشکی

http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/Ayeen_Arshad.pdf

 

 

ایین نامه نظام وظیفه 

 

ایین نامه پذیرش دانشجو از کارشناسی به پزشکی

http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/ayeen_pazireshkarshenasi.pdf