خواهر

برادر

ورودی

رشته تحصیلی

28

23

97

پرستاری

61

15

96

پرستاری

57

44

95

پرستاری

45

10

94

پرستاری

3

-

92

پرستاری

2

-

89

پرستاری

24

16

97

تکنولوژی اتاق عمل

19

15

96

تکنولوژی اتاق عمل

7

5

95

تکنولوژی اتاق عمل

17

11

97

هوشبری

15

10

96

هوشبری

16

7

95

هوشبری

15

9

97

بهداشت عمومی

21

8

96

بهداشت عمومی

13

2

95

بهداشت عمومی