جمع

دختر

پسر

مقطع

رشته

410

320

90

کارشناسی

پرستاری

22

12

10

کارشناسی

هوشبری

17

10

7

کارشناسی

اتاق عمل

17

16

1

کارشناسی

بهداشت

18

16

2

ارشد

پرستاری