چاپ مقاله سرکارخانم عاطفه بذر افشان دانشجوی کارشناسی ارشدپرستار کودکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده در مجله علمی پژوهشی پرستاری کودکان تحت عنوان تاثیر الگوی سازکاری روی بر تاب اوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی با همکاری دکتر حمید حجتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

مقاله خانم اذرافشان